Uchwała Nr X/98/07

Rady Miejskiej w Pruszkowie

z dnia 28 czerwca 2007r.

 

w sprawie nadania statutu Straży Miejskiej w Pruszkowie

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
/tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm./ w związku z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Pruszkowie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadaje się statut Straży Miejskiej w Pruszkowie w brzmieniu stanowiącym załącznik
do uchwały

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pruszkowa

 

§ 3

 

Traci moc Zarządzenie Nr 7/92 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 31.07.1992r. w sprawie statutu Straży Miejskiej w Pruszkowie

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 

                                                                                          Wiceprzewodniczący

                                                                                   Rady Miejskiej w Pruszkowie

 

                                                                                        mgr Kazimierz Mazur

 

 

 

 

Załącznik do uchwały Nr X/98/07
Rady Miejskiej w Pruszkowie
z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie nadania Statutu Straży Miejskiej w Pruszkowie

 

 

 

STATUT

STRAŻY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE

 

 

 

ROZDZIAŁ I – Postanowienia ogólne

 

§ 1

Straż Miejska w Pruszkowie, zwana dalej Strażą Miejską, jest jednostką organizacyjną miasta Pruszkowa działającą na prawach jednostki budżetowej, utworzoną na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Pruszkowie Nr XVI/131/99 z dnia 21 października 1999 roku.

 

§ 2

Siedzibą i terenem działania Straży Miejskiej jest miasto Pruszków.

 

§ 3

Straż Miejska używa pieczęci:

1)     okrągłej - w środku pieczęci wizerunek orła w koronie, w otoku napis Straż Miejska
w Pruszkowie,

2)     prostokątnej - zawierającej nazwę - Straż Miejska w Pruszkowie i adres jej siedziby.

 

 

ROZDZIAŁ II – Mienie i gospodarka finansowa

 

§ 4

 1. Składniki majątkowe przekazane do użytkowania przy realizacji ustawowych
  i regulaminowych zadań Straży Miejskiej stanowią mienie Gminy.

 

 1. Siedzibą Straży Miejskiej przeznaczoną do wykonywania działalności statutowej tej jednostki, jest nieruchomość należąca do miasta Pruszków, położona w Pruszkowie przy ul. Kraszewskiego 14/16.

 

§ 5

 1. Straż Miejska prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych.

 

 1. Podstawą gospodarki finansowej Jednostki jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki.

 

 1. Jednostka prowadzi rachunkowość oraz sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi jednostek budżetowych.

 

 

ROZDZIAŁ III – Przedmiot działalności

 

§ 6

Straż Miejska spełnia służebną rolę wobec społeczności lokalnej, wykonuje swoje zadania
z poszanowaniem godności i praw obywateli.

 

§ 7

 1. Straż Miejska wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego przewidziane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779 z późn. zm.), w innych przepisach oraz w aktach prawa miejscowego.

 

 1. Do zadań Straży Miejskiej, poza zadaniami określonymi w ust. 1, należą także czynności
  i zadania w sprawach, które nie zostały zastrzeżone prawem do wyłącznej kompetencji innych organów administracji rządowej i samorządowej, a w szczególności:

1)     kontrolowanie i podejmowanie stosownych działań dla zapewnienia czystości
i estetycznego wyglądu miasta, a w szczególności budynków komunalnych, obiektów
i urządzeń użyteczności publicznej oraz obszarów i miejsc przeznaczonych do użytku publicznego,

2)     podejmowanie działań dla ograniczenia zjawiska niszczenia mienia publicznego,

3)     podejmowanie działań związanych ze zwiększeniem efektywności funkcjonowania służb miejskich odpowiedzialnych za utrzymanie porządku i czystości, prawidłowego zabezpieczenia prowadzonych prac inwestycyjno-remontowych,

4)     informowanie właściwych służb o stwierdzonych nieprawidłowościach stanu nawierzchni jezdni i ciągów pieszych, stanu oznakowania i oświetlenia ulic oraz prawidłowości zabezpieczenia i oznakowania prac prowadzonych w pasie drogowym,

5)     kontrolowanie i egzekwowanie prawidłowości numeracji porządkowej posesji, czytelności i estetyki tablic z nazwami ulic, estetyki miejsc plakatowania i ogłoszeń, funkcjonowania reklam świetlnych itp.,

6)     podejmowanie działań dla ograniczenia zjawiska wykorzystywania miejsc publicznych niezgodnie z ich przeznaczeniem,

7)     egzekwowanie utrzymania właściwego porządku i estetyki miejsc o szczególnym znaczeniu dla kultury i historii Narodu Polskiego,

8)     podejmowanie działań dla ograniczenia zjawisk degradacji środowiska naturalnego,
a w szczególności przeciwdziałanie niszczeniu zieleni miejskiej, pomników i obiektów przyrodniczych, kompleksów leśno-parkowych oraz zanieczyszczenia wód,

9)     ujawnianie i powodowanie usuwania pojazdów i wraków samochodowych, porzuconych w innych niż drogi miejscach publicznych,

10)egzekwowanie należytego stanu sanitarno-higienicznego na terenach targowisk, hal targowych i w handlu okrężnym,

11)egzekwowanie przepisów porządkowych obowiązujących na obszarze miasta Pruszkowa,

12)przeciwdziałanie tworzeniu na terenie miasta Pruszkowa nielegalnych wysypisk śmieci,

13)egzekwowanie od zarządców, właścicieli nieruchomości i placówek właściwego wykonania obowiązku utrzymywania czystości oraz utrzymania zimowego,

14)koordynowanie, w porozumieniu z właściwymi służbami, działań na rzecz zwierząt bezdomnych i związanych z usuwaniem zwłok zwierząt,

15)uczestnictwo w działaniach zabezpieczających wszelkiego rodzaju uroczystości państwowe, religijne, wizyty delegacji zagranicznych oraz imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne, handlowe i inne,

 

16)kontrolowanie i egzekwowanie przestrzegania przepisów ustawy o godle, barwach
i hymnie RP w zakresie dekorowania budynków podczas świąt państwowych
i narodowych,

17)kontrolowanie i egzekwowanie przestrzegania przepisów regulujących używanie wizerunku herbu miasta Pruszkowa,

18)analiza i typowanie na terenie miasta Pruszkowa miejsc niebezpiecznych do objęcia monitoringiem wizyjnym, realizacja jego obsługi,

19)przeprowadzanie doraźnych kontroli tematycznych wynikających ze skarg i wniosków mieszkańców miasta Pruszkowa,

20)prowadzenie działań profilaktycznych na terenie placówek oświatowych, patrolowanie terenów przyszkolnych.

 

§ 8

Straż Miejska jest zobowiązana do:

1)     informowania o zauważonych awariach w sieci ciepłowniczej, telekomunikacyjnej, wodnokanalizacyjnej, energetycznej i gazowniczej – instytucji powołanych do natychmiastowego ich usuwania, bądź wyznaczonych w tym celu innych podmiotów oraz administratorów tych obiektów i urządzeń,

2)     zabezpieczania, w miarę możliwości, miejsc zdarzeń wymienionych w pkt. 1 do czasu przybycia właściwych służb i udzielania tym służbom pomocy,

3)     powiadamiania pogotowia ratunkowego o osobach potrzebujących natychmiastowej pomocy lekarskiej, po udzieleniu pierwszej pomocy przedlekarskiej, odpowiedniej do sytuacji oraz posiadanych umiejętności i wyposażenia,

4)     zawiadamiania organów Policji o przestępstwach, jak również wykroczeniach, których ściganie nie należy do Straży Miejskiej,

5)     zawiadamiania właściwych służb o innych zagrożeniach dla życia i zdrowia bądź mienia,

6)     udzielania niezbędnej asysty pracownikom organów administracji samorządowej, na ich wniosek, przy czynnościach wykonywanych z mocy prawa, zwłaszcza w środowiskach patologicznych.

 

§ 9

 1. Zadania, o których mowa w § 7 i § 8 wykonują pracownicy Straży Miejskiej, zwani dalej „strażnikami”.
 2. Zadania Straży Miejskiej związane z obsługą administracyjno – gospodarczą i finansową wykonują pracownicy administracyjni oraz pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pomocniczych i obsługi, niebędący strażnikami.
 3. Organizację i zasady funkcjonowania Straży określa regulamin nadany w drodze odrębnej uchwały przez Radę Miejską w Pruszkowie.

 

§ 10

Straż Miejska, realizując zadania ustawowe i statutowe:

1)     działa samodzielnie bądź wspólnie z przedstawicielami innych organów w zakresie określonym przez Prezydenta miasta Pruszkowa i Komendanta Straży Miejskiej,

2)     współpracuje z:

a)     Policją, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji, wydanym z upoważnienia ustawy o strażach gminnych, realizując ustalenia podjęte przez Prezydenta miasta Pruszkowa z Komendantem Stołecznym Policji i Komendantem Powiatowym Policji w Pruszkowie.

 

b)     służbami, instytucjami i organizacjami prowadzącymi działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, ekologii, ochrony przyrody, opieki nad zwierzętami, ochrony zabytków i miejsc o szczególnym znaczeniu dla tradycji i historii Narodu Polskiego.

 

§ 11

 1. W przypadku powszechnego zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, katastrofy lub klęski żywiołowej Prezydent miasta Pruszkowa, na wniosek Komendanta Głównego Policji może, na czas określony, zarządzić użycie Straży Miejskiej do wspólnych działań
  z Policją.

 

 1. W przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, katastrofy lub klęski żywiołowej na obszarze województwa mazowieckiego lub miasta Pruszkowa,
  z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1 występują odpowiednio Komendant Wojewódzki lub Powiatowy Policji.

 

 

RODZIAŁ IV - Postanowienia końcowe

 

§ 12

Nadzór nad działalnością Straży Miejskiej sprawuje:

1)     w zakresie wykonawczym - Prezydent miasta Pruszkowa,

2)     w zakresie fachowym - Komendant Główny Policji, za pośrednictwem Komendanta  Wojewódzkiego Policji.

 

§ 13

Dokonywanie zmian w statucie Straży Miejskiej następuje w trybie jego nadania przez Radę Miejską w Pruszkowie.

 

 

Opublikowane przez: Włodzimierz Majchrzak | Data wprowadzenia: 2015-12-03 12:06:53.
Data wprowadzenia: 2015-12-03 12:06:53
Opublikowane przez: Włodzimierz Majchrzak