Regulamin Straży Miejskiej w Pruszkowie

Załącznik do uchwały Nr X/99/07

Rady Miejskiej w Pruszkowie

z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Pruszkowie

 

 

REGULAMIN

STRAŻY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE

 

DZIAŁ I – Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

Regulamin określa organizację i zasady funkcjonowania Straży Miejskiej w Pruszkowie, zwanej dalej „Strażą Miejską”

 

§ 2

Straż Miejska jest samorządową, umundurowaną formacją, utworzoną w celu wykonywania zadań w zakresie ochrony porządku publicznego, działającą na podstawie przepisów:

1)     ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.);

2)     ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779 z późn. zm.) i aktów wykonawczych do ustawy;

3)     ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) i aktów wykonawczych do ustawy;

4)     statutu Straży Miejskiej w Pruszkowie;

5)     niniejszego Regulaminu i innych przepisów regulujących funkcjonowanie straży miejskich.

 

 

ROZDZIAŁ II - Struktura organizacyjna i zasady działania

 

§ 3

Funkcjonowanie Straży Miejskiej, opiera się na zasadzie hierarchicznego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności oraz indywidualnej odpowiedzialności
za wykonywanie powierzonych zadań.

 

§ 4

 1. Strażą Miejską kieruje Komendant, powoływany i odwoływany przez Prezydenta miasta Pruszkowa, zwanego dalej „Prezydentem Miasta”, po zasięgnięciu opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji.

 

 1. Przełożonym Komendanta jest Prezydent Miasta.

 

 1. Komendant jest przełożonym służbowym wszystkich zatrudnionych w Straży Miejskiej strażników oraz pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjnych, pomocniczych i obsługi.

 

 1. Straż Miejska jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.

 

 1. Czynności z zakresu prawa pracy, w imieniu Straży Miejskiej, wykonuje Komendant.

§ 5

 1. Do zakresu działania Komendanta należy w szczególności:

1)    planowanie pracy i zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Straży Miejskiej oraz kierowanie jej działalnością,

2)    kontrolowanie i nadzorowanie realizacji zadań,

3)    reprezentowanie oraz działanie w imieniu Straży Miejskiej wobec władz, instytucji, organizacji oraz osób trzecich,

4)    składanie oświadczeń woli w zakresie praw i zobowiązań Straży Miejskiej,
w granicach i na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Prezydenta Miasta,

5)    wykonywanie innych zadań zastrzeżonych w przepisach prawa do właściwości kierownika zakładu pracy.

 

 1. Podczas nieobecności Komendanta jego zadania i kompetencje realizuje upoważniony przez niego Zastępca.

 

 1. Dla właściwego funkcjonowania Straży Miejskiej, Komendant opracowuje i wydaje zarządzenia, regulaminy, instrukcje i polecenia służbowe.

 

§ 6

 1. Komendant wykonuje swoje zadania przy pomocy Komendy Straży Miejskiej.

 

 1. W skład Komendy Straży Miejskiej wchodzą:

1)     Zastępca Komendanta,

2)     Główny Księgowy,

3)     Kierownicy referatów,

4)     Kierownicy sekcji,

5)     strażnicy,

6)     pracownicy administracyjni.

 

§ 7

 1. W Straży stopnie i określające je dystynkcje są tożsame z pełnioną funkcją-zajmowanym stanowiskiem, z wyjątkiem pracowników administracyjnych oraz pracowników zatrudnianych na stanowiskach pomocniczych i obsługi, którym stopnie nie przysługują.

 

 1. Liczbę etatów w Straży Miejskiej określa Prezydent Miasta Pruszkowa, na wniosek Komendanta Straży Miejskiej.

 

§ 8

 1. Strażnicy orazpozostali pracownicy Straży, pełnią służbę w swoich rejonach, w patrolach
  i siedzibie Straży Miejskiej według planu służb.

 

 1. Miesięczny plan pracy na wniosek Komendanta Straży zatwierdza Prezydent Miasta Pruszkowa.

 

§ 9

 1. W strukturze organizacyjnej Komendy Straży Miejskiej wyodrębnia się referaty, sekcje oraz samodzielne stanowiska.

 

 

 1. Strukturę organizacyjną Straży Miejskiej, o której mowa w ust. 1 przedstawia schemat stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu.

 

 1. Do realizacji określonych zadań Komendant może tworzyć, poza ustalona strukturą, doraźne zespoły złożone ze strażników, pracowników administracyjnych, pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi.

 

§ 10

 1. Pracą referatu i sekcji kieruje kierownik.

 

 1. Stanowiskiem księgowym kieruje Główny Księgowy.

 

 1. Obsługę finansową oraz kadrową sprawują odpowiednie komórki organizacyjne
  Urzędu Miasta.

 

 1. Kierownicy referatów i sekcji kierują przyporządkowanymi im komórkami organizacyjnymi zgodnie ze szczegółowym zakresem zadań realizowanym przez
  te komórki oraz określonych dla nich szczegółowym zakresem obowiązków, uprawnień
  i odpowiedzialności.

 

 1. Zastępca Komendanta organizuje i nadzoruje pracę podległych mu komórek organizacyjnych, w sposób zapewniający optymalną realizację zadań.

 

 

ROZDZIAŁ III – Zadania dla poszczególnych komórek organizacyjnych i stanowisk

 

§ 11

Szczegółowe zakresy działania i obowiązków dla poszczególnych kierowników, Głównego Księgowego oraz pozostałych stanowisk określa Komendant lub Zastępca.

 

§ 12

Do zadań Głównego Księgowego należy w szczególności obsługa księgowa jednostki.

 

§13

Do zadań Referatu Dzielnicowych należy w szczególności patrolowanie przypisanych rejonów, diagnozowanie występujących tam zagrożeń, podejmowanie współpracy w tym zakresie z innymi podmiotami, instytucjami i społecznością lokalną.

 

§ 14

Do zadań Referatu Patrolowo-Interwencyjnego należy w szczególności reagowanie na wszelkie przejawy łamania prawa (w tym zarejestrowane przy użyciu systemu monitoringu wizyjnego) ze szczególnym uwzględnieniem czynów o charakterze chuligańskim, aktów niszczenia mienia, czynów godzących w spokój i porządek publiczny, ujawnianie sprawców przestępstw, przewóz osób do izby wytrzeźwień.

 

§ 15

Do zadań Sekcji Dyżurnych – Kierowników Zmian należy w szczególności przyjmowanie
i zlecanie do realizacji zgłoszeń interwencyjnych, kierowanie i nadzór nad całokształtem pracy funkcjonariuszy wchodzących w skład zespołu (zmiany), prowadzonej przez nich dokumentacji służbowej oraz bieżąca obsługa kancelaryjna i obsługa korespondencji.

§ 16

Do zadań Sekcji Dyżurnych monitoringu należy w szczególności obsługa monitoringu wizyjnego, reagowanie na przejawy łamania prawa zarejestrowane przy użyciu środków technicznych i zlecanie do realizacji zgłoszeń interwencyjnych.

 

§ 17

Do zadań Sekcji ds. Wykroczeń należy w szczególności prowadzenie czynności wyjaśniających, sporządzanie wniosków o ukaranie, reprezentowanie Straży w postępowaniu przed sądem, prowadzenie i obsługa bazy Cepik.

 

§ 18

Do zadań Referatu ds. Profilaktyki należą w szczególności działania profilaktyczne na terenie placówek oświatowych, patrolowanie terenów przyszkolnych.

 

§ 19

Do zadań Inspektora Kadr (komórka organizacyjna UM) należy w szczególności prowadzenie spraw kadrowych, kontrola dyscypliny pracy i spraw pracowniczych.

 

 

§ 20

Do zadań Inspektora Finansowego (komórka organizacyjna UM) należy w szczególności obsługa finansowa jednostki oraz obsługa Płatnik-ZUS.

 

§ 21

Do zadań Inspektora BHP należy w szczególności organizacja i nadzór nad bezpiecznymi
i higienicznymi warunkami pracy, realizacja innych zadań w zakresie bhp i przepisów przeciwpożarowych.

 

 

ROZDZIAŁ IV – Uprawnienia i obowiązki strażników i pracowników Straży Miejskiej

 

§ 22

 1. Uprawnienia i obowiązki strażników określają ustawy: o strażach gminnych;
  o pracownikach samorządowych.

 

 1. Obowiązki i prawa innych pracowników zatrudnionych w straży Miejskiej reguluje ustawa o pracownikach samorządowych.

§ 23

 1. Strażnikiem może być osoba spełniająca wymogi określone w art. 24 ustawy z dnia
  29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych, w przypadku pozostałych pracowników
  obowiązują wymogi określone w ustawie o pracownikach samorządowych.
 2. Szczegółowy tryb przeprowadzania procedury rekrutacyjnej określa Komendant
  w drodze zarządzenia.

 

§ 24

 1. W celu ustalenia przydatności kandydata do pracy w Straży, Komendant kieruje go na sprawdzian umiejętności fizycznych oraz na badania lekarskie i psychotechniczne.

 

 1. Komendant, kieruje zatrudnionych w Straży strażników na okresowe badania psychologiczne oraz na sprawdzian umiejętności fizycznej.

§ 25

 1. Strażnik podczas wykonywania czynności służbowych jest obowiązany nosić umundurowanie, legitymację służbową, znak identyfikacyjny oraz emblemat z herbem miasta Pruszkowa.

 

 1. W związku z wykonywaniem czynności służbowych strażnik korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

 

§ 26

Szkolenie strażników odbywa się według programu zatwierdzonego przez Komendanta Straży, z uwzględnieniem założeń programowych określonych rozporządzeniem Ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

 

§ 27

Szczegółowy sposób wykonywania zadań przez strażników i pracowników oraz
ich obowiązki i uprawnienia określa Regulamin Pracy Straży Miejskiej w Pruszkowie, nadawany przez Komendanta.

 

§ 28

 1. Szczegółowe zasady przyznawania, używania i rozliczania przedmiotów umundurowania określa Regulamin Umundurowania Straży Miejskiej w Pruszkowie, nadawany przez Komendanta.

 

 1. Strażnik, z którym ustał stosunek pracy w Straży, zobowiązany jest do zwrotu uzbrojenia
  i wyposażenia, przedmiotów umundurowania oraz powierzonych mu dokumentów służbowych.

 

§ 29

Strażnicy oraz pozostali pracownicy podlegają okresowej ocenie stosownie do wytycznych zawartych w regulującym powyższe kwestie zarządzeniu Komendanta.

 

§ 30

Stanowiska, zaszeregowania i wymagania kwalifikacyjne strażników oraz pozostałych pracowników Straży regulują przepisy dotyczące zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego.

 

 

ROZDZIAŁ V – Postanowienia końcowe

 

§ 31

 1. Komendant, w trybie określonym przez Prezydenta Miasta, składa sprawozdanie
  z realizacji zadań wykonywanych przez Straż Miejską oraz przekazuje informacje o stanie porządku publicznego na obszarze miasta Pruszkowa.

 

 1. Komendant przedstawia Prezydentowi Miasta i Komisji Prawa, Administracji
  i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Pruszkowie pisemne, roczne sprawozdanie
  z działalności Straży Miejskiej, w terminie do ostatniego dnia lutego roku następnego.

 

 

§ 32

Komendant ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień Regulaminu.

 

§ 33

Dokonywanie zmian w Regulaminie Straży Miejskiej następuje w trybie jego nadania
przez Radę Miasta Pruszkowa.

 

§ 34

Komendant ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień Regulaminu.

 

§ 35

 

Dokonywanie zmian w Regulaminie Straży Miejskiej następuje w trybie jego nadania przez Radę Miejską w Pruszkowie.

 

Opublikowane przez: Włodzimierz Majchrzak | Data wprowadzenia: 2015-12-03 12:15:43.
Data wprowadzenia: 2015-12-03 12:15:43
Opublikowane przez: Włodzimierz Majchrzak