Rada Pedagogiczna

Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły, jako przewodniczący rady pedagogicznej i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole, jako jej członkowie.

Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora szkoły, organu prowadzącego szkołę lub co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej. Rada pedagogiczna działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.
Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 jej członków.

 

Opublikowane przez: Urszula Głogowska-Żuchowska | Data wprowadzenia: 2015-06-15 21:51:11.

Zobacz:
 uchwały . 
Data wprowadzenia: 2015-06-15 21:51:11
Opublikowane przez: Urszula Głogowska-Żuchowska