Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły. W skład jej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu pierwszego okresu, po zakończeniu rocznych zajęć lub w miarę potrzeb.
Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

 

Opublikowane przez: Magdalena Kulmaczewska | Data wprowadzenia: 2015-06-16 10:09:15.

Zobacz:
 uchwały . 
Data wprowadzenia: 2015-06-16 10:09:15
Opublikowane przez: Magdalena Kulmaczewska