Miejski Zarząd Obiektów Sportowych jest jednostką organizacyjną miasta gminy Pruszków. Funkcjonuje w formie prawnej samorządowego zakładu budżetowego, który został powołany do realizacji zadań własnych gminy z zakresu kultury fizycznej na mocy Uchwały Rady Miejskiej nr XLVII/292/94 z dnia 24 marca. Szczegółowy przedmiot i zakres działania Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowych został po raz pierwszy określony Uchwałą Rady Miejskiej nr XLVII/293/94 z dnia 24 marca. Obecnie obowiązuje statut ustalony Uchwałą Rady Miejskiej nr IV/19/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku, w następującym brzmieniu:


S T A T U T


Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowych w Pruszkowie


 


Rozdział I


Postanowienia ogólne


§ 1


1. Miejski Zarząd Obiektów Sportowych zwany dalej MZOS został utworzony na mocy Uchwały Nr XLVII/292/94 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 24 marca 1994 r.


2. MZOS działa w oparciu o postanowienia niniejszego statutu oraz na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa.


§ 2


1. Siedziba MZOS mieści się w Pruszkowie przy ul. Bohaterów Warszawy 4.


 


Rozdział II


Przedmiot działania


§ 3


1. Świadczenie usług w zakresie sportu i rekreacji.


2. Organizacja i współorganizacja zawodów sportowych, imprez rekreacyjnych, widowiskowych, handlowych, naukowych i popularno-naukowych.


3. Zarządzanie nieruchomościami wchodzącymi w skład obiektów sportowych i rekreacyjnych miasta w zakresie:


a) zawierania umów najmu i dzierżawy;


b) przejmowania nieruchomości;


c) zawierania umów ubezpieczenia;


d) zawierania umów na dostawy mediów;


e) określania stawki kalkulacyjnej;


f) egzekwowania należności;


g) opłacania należnych podatków;


h) prowadzenia pełnej księgowości;


i) wykonywanie sprawozdań finansowych i statystycznych.


4. Udostępnianie bazy sportowej i rekreacyjnej :


a) klubom i związkom sportowym;


b) organizacjom kultury fizycznej;


c) innym organizacjom społecznym i zawodowym;


d) szkołom;


e) osobom fizycznym;


f) osobom prawnym.


5. Prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej.


5a. Współorganizacja kursów, szkoleń i nauki podstawowych umiejętności z zakresu kultury fizycznej.


5b. Prowadzenie działalności sportowej.


6. Prowadzenie innej działalności gospodarczej celem pozyskania środków.


 


Rozdział III


Zarządzanie i organizacja


§ 4


MZOS działa na podstawie niniejszego statutu i Regulaminu Organizacyjnego zatwierdzonego przez Prezydenta Miasta.


§ 5


Plan rzeczowo-finansowy opracowuje dyrektor MZOS a zatwierdza Prezydent Miasta.


§ 6


1. MZOS-em kieruje dyrektor, którego powołuje i odwołuje Prezydent Miasta.


2. Strukturę organizacyjną określa regulamin.


§ 7


Skreślony.


§ 8


Kontrolę i ocenę działalności MZOS oraz pracy dyrektora zakładu dokonuje Prezydent Miasta po zasięgnięciu opinii odpowiedniej Komisji Rady.


 


Rozdział IV


Majątek i finanse


§ 9


Podstawą gospodarki finansowej MZOS jest roczny plan rzeczowo-finansowy rozliczany na podstawie przepisów dotyczących samorządowych zakładów budżetowych.


§ 10


Działalność MZOS jest finansowana ze środków własnych i dotacji.


§ 11


1. MZOS zarządza nieruchomościami przekazanymi mu w trwały zarząd.


2. Na cele związane z działalnością statutową Miasto może oddać MZOS nieruchomości również w najem, dzierżawę lub użyczenie.


 


Rozdział V


Postanowienia końcowe


§ 12


Zmiany statutu mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego nadania.


§ 13


MZOS używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.

 

Opublikowane przez: Józef Binda | Data wprowadzenia: 2016-01-15 22:48:59.
Data wprowadzenia: 2016-01-15 22:48:59
Opublikowane przez: Józef Binda