Rekrutacja 2016/17

Informacje dla Rodziców ubiegających się o przyjęcie dzieci do żłobka.
Kwalifikacja do żłobka jest dokonywana na podstawie Ustawy z dnia 4 luty 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 Dz. U. z 2013 r. poz. 1457.

Składając wypełnione wnioski rodzice (opiekunowie) przedstawiają do wglądu upoważnionej osobie:

dokumenty potwierdzające miejsce zamieszkania swoje i dziecka (dowód osobisty, meldunek czasowy, potwierdzoną notarialnie umowę najmu mieszkania).
Osoby spełniające warunki uprawniające do pierwszeństwa w przyjęciu dzieci do żłobka, dołączają do “wniosku” dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów określonych w paragrafie 9 ust. 3 Statutu Żłobka. Dokumenty są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu. Kopie dokumentów mogą być także poświadczone przez rodziców kandydata za zgodność z oryginałem.

Dzieci Rodziców zamieszkałych na terenie innych gmin mogą być przyjęte do żłobka w drugiej kolejności, po zaspokojeniu potrzeb mieszkańców miasta Pruszkowa.

W przypadku stwierdzenia, że dziecko zostało przyjęte do żłobka na podstawie fałszywego oświadczenia rodziców (opiekunów) lub poświadczenia przez nich nieprawdziwych danych we “wniosku o przyjęcie do żłobka” dziecko zostanie skreślone z listy wychowanków.

 

Wyciąg ze Statutu Żlobka Miejskiego nr 2 w Pruszkowie ( Rekrutacja )
Wniosek o przyjęcie do żłobka
Deklaracja o kontynuowaniu opieki żłobkowej

 

Opublikowane przez: Adam Cieślowski | Data wprowadzenia: 2016-05-24 12:31:40.
Data wprowadzenia: 2016-05-24 12:31:40
Opublikowane przez: Adam Cieślowski