Rekrutacja

Kwalifikacja do przedszkola jest dokonywana na podstawie Ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2014r. poz. 7) oraz statutu przedszkola.


“Wniosek o przyjęcie do przedszkola” może być złożony do nie więcej niż trzech przedszkoli. We wniosku określa się kolejność wybranych przedszkoli od najbardziej do najmniej preferowanego. We wszystkich złożonych wnioskach kolejność ta musi być taka sama.


Składając wypełnione wnioski rodzice (opiekunowie) przedstawiają do wglądu upoważnionej osobie:


dokumenty potwierdzające miejsce zamieszkania swoje i dziecka (dowód osobisty, meldunek czasowy, potwierdzoną notarialnie umowę najmu mieszkania), książeczkę zdrowia dziecka z wpisanym bilansem. Osoby spełniające warunki uprawniające do pierwszeństwa w przyjęciu dzieci do przedszkola, dołączają do “wniosku” dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów określonych w paragrafie 30  Statutu Przedszkola. Dokumenty są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu. Kopie dokumentów mogą być także poświadczone przez rodziców kandydata za zgodność z oryginałem.


Dzieci Rodziców zamieszkałych na terenie innych gmin mogą być przyjęte do przedszkola w drugiej kolejności, po zaspokojeniu potrzeb mieszkańców miasta Pruszkowa.


W przypadku stwierdzenia, że dziecko zostało przyjęte do przedszkola na podstawie fałszywego oświadczenia rodziców (opiekunów) lub poświadczenia przez nich nieprawdziwych danych we “wniosku o przyjęcie do przedszkola” dziecko zostanie skreślone z listy wychowanków.


Dokumenty do pobrania:


Zasady przyjmowania do przedszkola ( wyciąg ze Statutu Przedszkola rekrutacja)


WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA_2016


DEKLARACJA KONTYNUOWANIA PRZEDSZKOLA


Wniosek o przyjecie dziecka 6-letniego do 5 godz oddziału przedszkolnego


Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka


Oświadczenie o wielodzietności


Potwierdzenie woli

 

Opublikowane przez: Zdzisława Pejas | Data wprowadzenia: 2015-06-17 13:04:35 | Data modyfikacji: 2016-03-01 17:33:10.
Data wprowadzenia: 2015-06-17 13:04:35
Data modyfikacji: 2016-03-01 17:33:10
Opublikowane przez: Zdzisława Pejas