Status prawny

Miejskie Przedszkole Nr 14 "Różany Ogród" w Pruszkowie jest jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej. Organem prowadzącym przedszkole jest Miasto Pruszków. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Kuratorium Oświaty w Warszawie


Działalność placówki regulują następujące akty prawne i dokumenty:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz.2572 z późn. zm.) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy
Ustawy z dn. 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami).
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014, poz.191)
Statut Miejskiego Przedszkola nr 14 "Różany Ogród" w Pruszkowie

 

Opublikowane przez: Zdzisława Pejas | Data wprowadzenia: 2015-06-17 11:56:15.
Data wprowadzenia: 2015-06-17 11:56:15
Opublikowane przez: Zdzisława Pejas