Status prawny

Przedszkole Miejskie nr 9 w Pruszkowie jest jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej. Organem prowadzącym przedszkole jest Miasto Pruszków. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Kuratorium Oświaty w Warszawie
Działalność placówki regulują następujące akty prawne i dokumenty:

  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz.2572 z późn. zm.) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy
  • Ustawy z dn. 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami).
  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014, poz.191)
  • Statut Miejskiego Przedszkola nr 9 w Pruszkowie
 

Opublikowane przez: Sylwia Roguska | Data wprowadzenia: 2015-02-24 10:28:27 | Data modyfikacji: 2019-12-24 14:30:54.
Data wprowadzenia: 2015-02-24 10:28:27
Data modyfikacji: 2019-12-24 14:30:54
Opublikowane przez: Sylwia Roguska