Pracownicy

Dyrektor mgr Wiesława Juszczyk – nauczyciel dyplomowany

Nauczyciele:
mgr Ćwik Katarzyna – nauczyciel stażysta
mgr Grudkowska Magdalena – nauczyciel mianowany
Iwańczyk Maria – nauczyciel mianowany
mgr Ligocka Magdalena – nauczyciel kontraktowy
mgr Miłkowska Danuta– nauczyciel kontraktowy
mgr Szymczak Agata – nauczyciel kontraktowy
mgr Wall Katarzyna – nauczyciel kontraktowy
mgr Żakieta Barbara – nauczyciel mianowany
mgr Żuchowska Katarzyna - nauczyciel kontraktowy


mgr Efler Ilona - logopeda
Zadania oraz obowiązki

W przedszkolu zatrudnienia się dyrektora, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

Nauczyciel podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks Karny (Dz. U. Nr 88 poz. 553 z późniejszymi zmianami)

Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczą, dydaktyczną i opiekuńczą jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz za powierzone jego opiece dzieci,

Do obowiązków nauczyciela należy:
odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem podczas wycieczek i spacerów,
tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci ich zdolności i zainteresowania,
planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno – wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem. Ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc medyczną, psychologiczną i logopedyczną.
prowadzenie zajęć indywidualnych z dziećmi,wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,
stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,
planowanie własnego rozwoju zawodowego.
Systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie różnorodnych pomocy dydaktycznych oraz troska o estetykę pomieszczeń,
eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających w szczególności z realizowanego programu wychowania przedszkolnego i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i postępów w rozwoju,realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących,
czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał,
inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno – sportowym,

Nauczyciel prowadzi pracę systematycznie zgodnie z planem rocznym i planami miesięcznymi,Nauczyciel prowadzi dokumentację dotyczącą przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora przedszkola oraz rady pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowo – naukowych
Nauczyciel ma prawo do doskonalenia zawodowego,
Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:
poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dziecka,
ujednolicenie metod wychowawczych,
rozwijanie zdolności zaobserwowanych u dziecka,
ustalenia form pomocy dzieciom mniej zdolnym,
włączenia rodziców w działalność przedszkola.
Nauczyciel szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa
Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:
poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dziecka,
ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,
włączenia rodziców w działalność przedszkola
Codzienną pracę nauczycieli wspierają specjaliści zatrudnieni w przedszkolu:
psycholog
logopeda


Do zadań logopedy należy:
diagnozowanie dzieci, poprzez prowadzenie badań przesiewowych,
systematyczne prowadzenie indywidualnych ćwiczeń logopedycznych z dziećmi,
rozpowszechnianie działań profilaktycznych,
organizowanie spotkań z rodzicami, celem szerzenia wiedzy logopedycznej,
wspieranie nauczycieli w działaniach usprawniających aparat mowny dzieci
prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Inni pracownicy przedszkola wypełniają zadania administracyjne i obsługowe, a szczególności:

STARSZY REFERENT - wykonuje prace związane z całością spraw administracyjno – gospodarczych.

Do jego obowiązków należy:
sprawowanie opieki nad całością pomieszczeń i sprzętów przedszkolnych,
załatwianie spraw związanych z utrzymaniem w używalności pomieszczeń i sprzętów przedszkolnych (remonty i konserwacje)
zaopatrywanie przedszkola w żywność i sprzęt,
nadzorowanie przyrządzania posiłków i przydzielania porcji żywnościowych,
sporządzanie jadłospisów,
prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
uczestniczenie w ogólnych zebraniach rodziców oraz w posiedzeniach rady pedagogicznej,
zbieranie odpłatności od rodziców i odprowadzanie jej,
wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora wynikających z organizacji placówki.

KUCHARKA obowiązana jest
przyrządzać punktualnie zdrowe i higieniczne posiłki,
przyjmować produkty z magazynu i kwitować ich odbiór w raportach żywieniowych /dbać o ich racjonalne zużycie/
prowadzić magazyn podręczny,
utrzymywać w stanie używalności powierzony sprzęt kuchenny i dbać o czystość pomieszczeń kuchennych,
brać udział w układaniu jadłospisu,
pobierać próby żywieniowe, opisywać je w odpowiednich warunkach,
wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora, wynikające z organizacji placówki.


POMOC KUCHARKI obowiązana jest:
pomagać kucharce w przyrządzaniu posiłków,
utrzymywać w czystości kuchnię, sprzęt i naczynia kuchenne,
załatwiać zlecone czynności związane z zakupami i dostarczaniem produktów żywnościowych,
wykonywać inne czynności zlecone przez dyrektora, wynikające z organizacji pracy placówki


WOŹNA ODDZIAŁOWA obowiązana jest
utrzymywać we wzorowej czystości przydzielone przez dyrektora pomieszczenia /sprzątanie, mycie okien, wietrzenie i trzepanie pościeli dziecięcej, mycie zabawek/
rozkładać i składać leżaki,
przynosić z kuchni i rozdawać posiłki oraz pomagać przy karmieniu dzieci,
pomagać przy ubieraniu i rozbieraniu dzieci,
otaczać specjalną troską dzieci przebywające w łazience,
pomagać podczas zajeć spacerów, wycieczek,
wykonywać inne polecenia dyrektora wynikające z organizacji pracy placówki


POMOC NAUCZYCIELA obowiązana jest
spełniać czynności opiekuńcze i obsługowe w stosunku do dzieci zlecone przez nauczycielkę lub wynikające z organizacji dnia,
pomagać nauczycielce w przygotowaniu pomocy do zajęć,
utrzymywać w czystości przydzielone pomieszczenia,
wykonywać inne czynności zlecone przez dyrektora przedszkola wynikające z organizacji placówki


STARSZY WOŻNY obowiązany jest
strzec mienia placówki,
utrzymywać w czystości teren wokół budynku przedszkolnego,
dbać o zieleń w ogrodzie
utrzymywać w czystości przydzielone pomieszczenia,
wykonywać inne czynności zlecone przez dyrektora wynikające z organizacji placówki

 

Opublikowane przez: Wiesława Juszczyk | Data wprowadzenia: 2015-11-28 17:00:00.

Dyrektor mgr Wiesława Juszczyk – nauczyciel dyplomowany

Nauczyciele:
mgr Ćwik Katarzyna – nauczyciel stażysta
mgr Grudkowska Magdalena – nauczyciel mianowany
Iwańczyk Maria – nauczyciel mianowany
mgr Ligocka Magdalena – nauczyciel kontraktowy
mgr Miłkowska Danuta– nauczyciel kontraktowy
mgr Szymczak Agata – nauczyciel kontraktowy
mgr Wall Katarzyna – nauczyciel kontraktowy
mgr Żakieta Barbara – nauczyciel mianowany
mgr Żuchowska Katarzyna - nauczyciel kontraktowy


mgr Efler Ilona - logopeda

Kompetencje - Statut Przedszkola Miejskiego Nr 6 § 11

 

Opublikowane przez: Wiesława Juszczyk | Data wprowadzenia: 2015-11-28 17:03:00.
Data wprowadzenia: 2015-11-28 17:03:00
Opublikowane przez: Wiesława Juszczyk