> Rada Pedagogiczna

Rada Pedagogiczna

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły. W skład jej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu pierwszego okresu, po zakończeniu rocznych zajęć lub w miarę potrzeb.
Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

 

Opublikowane przez: Magdalena Kulmaczewska | Data wprowadzenia: 2015-06-16 10:09:15.

Zobacz:
 uchwały . 
Data wprowadzenia: 2015-06-16 10:09:15
Opublikowane przez: Magdalena Kulmaczewska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Jednostki organizacyjne
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
mgr Jan Starzyński
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl