> Rada Pedagogiczna

Rada Pedagogiczna

Rada Pedagogiczna

 

Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły, jako przewodniczący rady pedagogicznej i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole, jako jej członkowie.

Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora szkoły, organu prowadzącego szkołę lub co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej. Rada pedagogiczna działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.
Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej 2/3 jej członków.

 

Opublikowane przez: Anna Tybora | Data wprowadzenia: 2015-06-11 18:37:19.

Zobacz:
 uchwały . 
Data wprowadzenia: 2015-06-11 18:37:19
Opublikowane przez: Anna Tybora
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Jednostki organizacyjne
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
mgr Jan Starzyński
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl