> Rada Pedagogiczna

Rada Pedagogiczna

RADA PEDAGOGICZNA

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły. W skład jej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu pierwszego okresu, po zakończeniu rocznych zajęć lub w miarę potrzeb.
Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej sporządzane są w formie elektronicznej z wykorzystaniem technologii informatycznej z możliwością sporządzenie protokołów w formie papierowej. Po zakończeniu roku szkolnego dokonuje się wydruku papierowego ze wszystkich protokółów. Ostemplowane i przesznurowane dokumenty przechowuje się w archiwum szkoły.

 

 

 

 

 

Opublikowane przez: Ewa Nowacka | Autor: Leszek Tomczyk | Data wprowadzenia: 2015-05-31 17:42:22 | Data modyfikacji: 2017-09-10 20:06:12.
Data wprowadzenia: 2015-05-31 17:42:22
Data modyfikacji: 2017-09-10 20:06:12
Autor: Leszek Tomczyk
Opublikowane przez: Ewa Nowacka
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Jednostki organizacyjne
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
mgr Jan Starzyński
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl