> Rekrutacja

Rekrutacja

Informacje dla Rodziców ubiegających się o przyjęcie dzieci do przedszkola.


Kwalifikacja do przedszkola jest dokonywana na podstawie Ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2014r. poz. 7) oraz statutu przedszkola.

“Wniosek o przyjęcie do przedszkola” może być złożony do nie więcej niż trzech przedszkoli. We wniosku określa się kolejność wybranych przedszkoli od najbardziej do najmniej preferowanego. We wszystkich złożonych wnioskach kolejność ta musi być taka sama.

Składając wypełnione wnioski rodzice (opiekunowie) przedstawiają do wglądu upoważnionej osobie:

dokumenty potwierdzające miejsce zamieszkania swoje i dziecka (dowód osobisty, meldunek czasowy, potwierdzoną notarialnie umowę najmu mieszkania), książeczkę zdrowia dziecka z wpisanym bilansem.
Osoby spełniające warunki uprawniające do pierwszeństwa w przyjęciu dzieci do przedszkola, dołączają do “wniosku” dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów określonych w paragrafie 25 ust. 3 i 9 Statutu Przedszkola. Dokumenty są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu. Kopie dokumentów mogą być także poświadczone przez rodziców kandydata za zgodność z oryginałem.

Dzieci Rodziców zamieszkałych na terenie innych gmin mogą być przyjęte do przedszkola w drugiej kolejności, po zaspokojeniu potrzeb mieszkańców miasta Pruszkowa.

W przypadku stwierdzenia, że dziecko zostało przyjęte do przedszkola na podstawie fałszywego oświadczenia rodziców (opiekunów) lub poświadczenia przez nich nieprawdziwych danych we “wniosku o przyjęcie do przedszkola” dziecko zostanie skreślone z list.

 

 

 

Wniosek dla 6 latka na 5 godzin

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

Oswiadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Oswiadczenie o wielodzietności rodziny

Potwierdzenie woli

 
Harmonogram przyjęć do przedszkola 2016 2017.doc

Opublikowane przez: Ewa Bownik | Data wprowadzenia: 2016-03-02 09:28:58 | Data modyfikacji: 2016-03-02 18:40:10.
Data wprowadzenia: 2016-03-02 09:28:58
Data modyfikacji: 2016-03-02 18:40:10
ObowižEzuje od: 2016-03-02
Opublikowane przez: Ewa Bownik
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Jednostki organizacyjne
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
mgr Jan Starzyński
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl